Sprekers

 

Dr. Yvonne Schoon, Radboud UMC Geriatrische kennis op de SEH
     Oudere patiënten met acute buikpijn vormen een bekende en moeilijk te diagnosticeren groep op de Spoedeisende Hulp (SEH), met atypische presentatie, bij wie tegenwoordig meerdere specialismen sequentieel betrokken raken, en bij wie huidige richtlijnen vaak niet passen. Het creëren van een aanpak met vroegtijdig interprofessioneel overleg zou mogelijk overmatige diagnostiek kunnen terugdringen en een onnodig lang verblijf op de SEH kunnen voorkomen bij deze doelgroep.
De eerste kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van de pilotstudie voor het organiseren van een interventie vroegtijdig MDO op SEH bij oudere acute buikpijn patiënten, uitgevoerd in het Radboudumc Nijmegen, worden gepresenteerd.


Prof. Bianca Buurman, Amsterdam UMC (loc AMC)
De wijkkliniek, eerste ervaringen
     De WijkKliniek is een nieuw zorgconcept dat ziekenhuisbehandeling én herstel voor kwetsbare ouderen in de acute fase in de eigen wijk biedt. In juni 2018 is in Amsterdam Zuidoost de WijkKliniek geopend, waar nu kwetsbare ouderen uit de wijk opgenomen worden die voorheen in het AMC werden opgenomen. Hierdoor verwachten we dat het percentage kwetsbare ouderen dat op nazorg moet wachten in het AMC afneemt.
De focus ligt naast het behandelen van de acute ziekte, op functiebehoud en een goede terugkeer naar huis in samenwerking met hun directe omgeving. Onder leiding van een geriater (AMC) en in nauwe samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten en zorgmedewerkers wordt hier samen met de patiënt en zijn/haar netwerk aan gewerkt. De verblijfsduur is maximaal 14 dagen en er is capaciteit voor 24 patiënten met elk een eigen kamer waarbij het mogelijk is dat een naaste, bijvoorbeeld partner, blijft overnachten.

APOP team, Leiden UMC
APOP screeningsprogramma & uitreiking APOP handboek
       Er komen steeds meer ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH). Ouderen liggen langer op de SEH en hebben een grotere kans op opname, wat zorgt voor organisatorische problemen die vaak in het nieuws komen. Maar ouderen hebben ook een grotere kans op andere ongewenste uitkomsten, zoals sterfte of verlies van zelfredzaamheid. Ze presenteren zich vaker met atypische klachten, of met klachten die specifiek zijn voor ouderen, zoals vallen of verwardheid.
Het APOP-programma is ontwikkeld om de uitkomsten te verbeteren van acuut zieke ouderen door de zorg op de SEH te optimaliseren en de juiste vervolgzorg in te schakelen. Het APOP programma geeft zorgverleners meer inzicht in de individuele situatie en kwetsbaarheid van de oudere patiënt. Daarmee kunnen zij rekening houden in de zorg aan de oudere patiënt en zo (extra) zorg op maat leveren.

Prof. Sophia de Rooij, Groningen UMC
Hospital@Home
     Hoe wilt u oud worden in plaats van hoe oud wilt u worden? Het merendeel van de patiënten met cognitieve stoornissen woont thuis met hulp van mantelzorgers en gespecialiseerde thuiszorg. Een acute ziekenhuisopname verloopt bij deze patiënten regelmatig gecompliceerd door het optreden van ziekenhuis-gerelateerde complicaties zoals vallen, delier, nieuwe infecties, ondervoeding en functionele en cognitieve achteruitgang. Na ontslag uit het ziekenhuis kan een groot deel van deze patiënten niet terug naar huis en moet (tijdelijk) worden opgenomen in een verpleeghuis.
Het Hospital at Home zorgprogramma biedt een nieuw zorgpad waarin ziekenhuiszorg in het eigen huis van de patiënt kan worden gerealiseerd. Het doel hiervan is het voorkomen van ziekenhuis-gerelateerde complicaties en (uitstel van) verpleeghuisopname. Daarnaast onderzoeken we het effect van het Hospital at Home zorgprogramma: is ziekenhuiszorg thuis daadwerkelijk beter voor mensen met cognitieve stoornissen dan de gebruikelijke ziekenhuiszorg? En sluit het aan bij de wensen van de patiënt?
 

 
Drs. Marjolein Kremers, Maastricht UMC+ en Maxima Medisch Centrum
Het patiënt-perspectief (1)
     Een van de domeinen in verbetering van kwaliteit van zorg, is ‘patient-centeredness’. Door het patiënt-perspectief te betrekken in de organisatie van de acute zorg, kunnen we de zorg verbeteren. Wat weten we van patiënten als het gaat om acute zorg? Waarom besluiten ambulance medewerkers bijvoorbeeld oudere patiënten al dan niet naar de SEH te verwijzen?1 Kunnen we de mening van patiënten ten aanzien van ontslag gebruiken om heropnames te voorkomen? Of verschillen deze van die van zorgverleners? 2 En wat vinden patiënten belangrijke uitkomsten op de SEH?
De eerste data van het onderzoek rondom Patient Reported Outcomes voor patiënten op de SEH worden gepresenteerd.

Manon Vanderkaa (KBO-PCOB)
Het patiënt-perspectief (2)
     Voor ouderen is een opname in een ziekenhuis vaak erg belastend. Soms leidt een verblijf zelfs tot meer klachten. Eén van de oorzaken is dat niet alle ziekenhuizen in Nederland goed genoeg zijn ingericht op zorg voor ouderen. Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat om (spoed)zorg? Wat zijn hun ervaringen en nou écht waardevolle verbeteringen? Niemand kan deze vragen beter beantwoorden dan ouderen zelf.
KBO-PCOB stelde diverse meetlatten op met aandachtspunten en kwaliteitsaspecten voor seniorvriendelijke zorg. Samen met senioren ontwikkelde zij het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontwikkeld. Ons doel? De ziekenhuiszorg voor alle ouderen te verbeteren 
adhv door ouderen en inhoudsdeskundigen geformuleerde kwaliteitsaspecten.

Nationaal Onderzoeks-Consortium Spoedzorg Ouderen
Nationaal Onderzoeks-Consortium Spoedzorg Ouderen
     Er komen steeds meer oudere patiënten naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Dit leidt ieder jaar in de winter, tijdens de griepgolf, tot grote organisatorische uitdagingen die volop in het nieuws komen. Maar spoedzorg voor ouderen gaat over veel meer dan alleen de SEH.
Wetenschappelijk onderzoek is het fundament niet alleen van effectieve en doelmatige zorg, maar ook van onderwijs en opleiding, beleid en zorgorganisatie. Er wordt in Nederland veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om de zorg voor de acuut zieke oudere te verbeteren, maar het onderzoeksgebied van Spoedzorg bij Ouderen is complex, de uitdagingen en vragen gaan vaak over meerdere beroepsgroepen, disciplines en instituten. Daarom lanceren we op 21 november het Nationaal Onderzoeks-Consortium Spoedzorg voor Ouderen (NOCSO). NOCSO bundelt de krachten en expertise van alle onderzoekers in de keten: ziekenhuis-specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en – uiteraard – ouderen zelf.
Dr. Prabath Nanayakkara, Amsterdam UMC Dagvoorzitter